Chceš se stát důstojníkem, odborníkem, specialistou v oboru?

Fakulta vojenských technologií je TVOJE správná volba. Špičkoví akademičtí pracovníci, nejnovější poznatky o vojenských technologiích a jejich uplatnění v armádní praxi, navazující aplikační vojenský výcvik a stáže, výborné podmínky pro studium, tvůrčí činnost a volnočasové aktivity.

Jak se dostat na Fakultu vojenských technologií?

 

Informace o přijímačkách na webu UO

 

Test studijních předpokladů

Test je zaměřen na ověření matematických znalostí a dovedností, numerického myšlení a logického uvažování. Test svým obsahem a náročností odpovídá znalostem a dovednostem získaným během středoškolského studia. Test je koncipován jako test s výběrem možností (multiple choice), tzn. u všech úloh uchazeč vybírá jednu z variant odpovědí. Doba trvání testu je 70 minut.

Test z anglického jazyka

Testem se prověřuje dovednost čtení s porozuměním, znalost slovní zásoby, gramatiky a dovednost poslechu s porozuměním. Obtížnost testu je na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce (SERR/CEF), případně podle normy NATO STANAG 6001 SLP 1+ - 2 (Standardized Language Profile). Dovednost poslechu s porozuměním je zpravidla testována v místnosti vybavené sluchátkovým rozvodem a samotný test poslechu s porozuměním je koncipován jako test s výběrem možností (multiple choice), tzn. u všech úloh uchazeč vybírá jednu z variant odpovědí. Všechny texty (krátké texty, dialogy nebo monology) uslyší uchazeč dvakrát po sobě. Doba trvání testu je 60 minut.

Zkouška z fyzické zdatnosti

Zkouška z fyzické zdatnosti se skládá ze dvou disciplín - sed-leh za minutu a dvanáctiminutový běh. Výsledek každé disciplíny je hodnocen v rozmezí 0 až 25 bodů. Pro splnění podm​ínek zkoušky z fyzické zdatnosti musíš dosáhnout minimálně 1 bod z každé disciplíny.

fvt_znacka.png, 102kB

Chceš se stát důstojníkem, odborníkem, specialistou v oboru?

Fakulta vojenských technologií je TVOJE správná volba. Špičkoví akademičtí pracovníci, nejnovější poznatky o vojenských technologiích a jejich uplatnění v armádní praxi, navazující aplikační vojenský výcvik a stáže, výborné podmínky pro studium, tvůrčí činnost a volnočasové aktivity.

Studijní programy a obory na FVT

Zjistíš, jak fungují nejmodernější vojenské technologie. Naučíš se je využít v praxi. Staneš se velitelem specializovaných vojenských jednotek a týmů nebo špičkovým technickým odborníkem.

Studijní program Vojenské technologie elektrotechnické

Vojenské prezenční studium, souvislý magisterský program

Obory studijního programu

Elektronický průzkum

spojovaci.jpg, 32kB

Specializace elektronický průzkum má elektrotechnický základ. V průběhu studia budeš seznámen s aktivní i pasivní radiolokací, systémy elektronického boje, radiotechnickými a komunikační systémy. Budeš studovat měření elektrických veličin, teorii radiolokace, mikrovlnné antény a radiolokační signály. Osvojíš si způsoby vedení elektronického boje a bojové použití radiotechnické výzbroje. Budeš využívat digitální technologie radiokomunikace a družicové mobilní komunikační systémy a budeš schopen dávat informace pro zpravodajství, sledování a průzkum.
Po absolvování univerzity najdeš uplatnění na pozicích náčelníka provozovny, odborného pracovníka informačního systému nebo velitele čety.

Geografické a meteorologické zpravodajství

pvo.jpg, 32kB

Specializace geografické a meteorologické zpravodajství je založena na elektrotechnickém základě. V rámci studia budeš sbírat a zpracovávat geografické informace z globálních navigačních satelitních systémů, leteckých a družicových snímků. Při práci budeš využívat fotogrammetrické metody, metody dálkového průzkumu Země a geoinformatiku. Budeš vytvářet předpovědní modely počasí, speciální mapy a zpracovávat geografické a klimatologické charakteristiky území a analýzy terénu. Osvojíš si problematiku hydrometeorologické podpory pro potřebu letecké meteorologické služby leteckých základen.
Po studiu nastoupíš na základní pozice v rámci Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu. Budeš působit na pozicích leteckých meteorologů, specialistů pro tvorbu geodatabází a geografů vytvářejících analýzy terénu pro podporu rozhodovacího procesu velitele jednotky.

Informační technologie

pvo.jpg, 32kB

Informační technologie mají elektrotechnický základ. Naučíš se, jak fungují počítače a operační systémy, získáš znalosti počítačových sítí a jak nastavit síťovou infrastrukturu. Budeš umět vyvíjet aplikace, informační a databázové systémy, systémy pro zpracování dat a webové systémy. Dozvíš se, co je to kybernetická bezpečnost a bezpečnost počítačových sítí a operačních systémů.
Jako absolvent najdeš uplatnění zejména na velitelských a technických pozicích v Armádě ČR a ve Vojenském zpravodajství.

Komunikační technologie

pvo.jpg, 32kB

Komunikační technologie mají elektrotechnický základ. Získáš znalosti v oblastech Integrované sítě, Radiokomunikace, Základy informatiky, Bezpečnost a řízení komunikačních a informačních systémů. V průběhu studia absolvuješ předměty Architektura výpočetních systémů, Bezpečnost komunikačních a informačních technologií, Projektování bezpečnostních systémů a Operační a počítačové systémy.
Po studiu můžeš působit především jako odborný pracovník informačních systémů, velitel čety nebo na pozici u Vojenského zpravodajství.

Letecká technika - avionika a výzbroj

pvo.jpg, 32kB

Letecká technika – avionika a výzbroj je specializací založenou na elektrotechnickém základu. Předmětem studia jsou především letecké přístroje, vybavení pro radiovou komunikaci a navigaci letadla, systémy letecké výzbroje a vlastní ochrany letadla, systémy pro záchranu osádky, systémy napájení elektrickou energií a palubní radiolokační systémy. Kromě toho získáš nezbytný základ znalostí v oblasti organizace a řízení inženýrské letecké služby.
Absolvent této specializace nachází uplatnění zpravidla jako důstojník inženýrské letecké služby na leteckých základnách vzdušných sil (Čáslav, Náměšť nad Oslavou a Praha-Kbely) se zaměřením na elektrické a speciální vybavení letadel, radiové vybavení letadel nebo systémy letecké výzbroje.

Letecká radionavigační služba

pvo.jpg, 32kB

Letecká radionavigační služba je svým zaměřením kombinací elektro / IT. Předmětem studia jsou systémy pro řízení letového provozu, navigační systémy, komunikační systémy pro komunikaci v rámci letiště a pro rádiovou komunikaci mezi řídícím letového provozu a pilotem. Dále systémy přehledu o vzdušné situaci, která znázorňuje řídícímu letového provozu polohu jednotlivých letadel ve vzdušném prostoru. Z hlediska IT zaměření je největší důraz kladen na počítačové sítě a operační systém Linux. Z pohledu elektrotechnického zaměření je studium orientováno na získání celkového elektrotechnického základu, který je rozšiřován o radioelektronické obvody a systémy napájení elektrickou energií letištních prostředků. Kromě toho získáš nezbytný základ znalostí v oblasti leteckých předpisů a organizace a řízení radionavigační služby.
Absolvent této specializace nachází uplatnění zpravidla na pozici systémového inženýra na „řídicích věžích“ leteckých základen (Čáslav, Náměšť nad Oslavou, Praha-Kbely a Pardubice), kde zabezpečuje provoz systémů pro řízení letového provozu. Někteří absolventi také nastupují do opraven leteckých radionavigačních systémů (Olomouc).

Radiolokace a elektronický boj

pvo.jpg, 32kB

Radiolokace a elektronický boj je specializace založená na elektrotechnickém základu. Získáš znalosti mechatroniky, radiolokace, pasivních sledovacích systémů a systémů elektronického boje. Budeš zpracovávat informace v radiotechnických systémech a budeš součástí elektronického boje.
Absolventi dané specializace pracují na pozicích velitelů čet nebo náčelníka provozovny, kde řídí menší jednotky do 10 osob.

Technologie protivzdušné obrany

pvo.jpg, 32kB

Technologie protivzdušné obrany je elektrotechnického zaměření. Naučíš se znát moderní zbraňové systémy, které působí proti letadlům. Budeš pracovat s programy pro modelování a simulace. Budeš navrhovat počítačové modely raket i letadel a vytvářet simulace. Budeš se učit používat protiletadlové raketové zbraně a bránit vzdušný prostor České republiky. Budeš létat s drony.
Absolventi této specializace nastupují na pozici velitele čety u vojenských útvarů ve Strakonicích, Staré Boleslavi, Praze, Brně, Opavě, Prostějově nebo Litoměřicích. Několik let praxe Ti umožní dostat se např. na prestižní pracoviště v NATO (Německo, USA, apod.)

Studijní program Vojenské technologie strojní

Vojenské prezenční studium, souvislý magisterský program

 

Obory studijního programu

Bojová a speciální vozidla

pvo.jpg, 32kB

Studium vychází ze strojního základu, kde získáš znalosti v oblastech konstrukce, spolehlivosti, diagnostiky, technologie údržby a používání bojových a speciálních vozidel. Seznámíš se s moderními vojenskými technologiemi a naučíš se je ovládat.
Po studiu budeš zastávat funkce v oboru bojová a speciální vozidla v rámci Armády ČR, nebo v opravárenských institucích rezortu obrany.

Letecká technika - draky a motory

pvo.jpg, 32kB

Letecká technika – draky a motory je specializací založenou na strojním základu. Předmětem studia je seznámení s konstrukcí moderní letecké techniky především v oblasti draků letadel, leteckých motorů, ale též v oblasti aerodynamiky a mechaniky letu. Podstatná část přípravy je zaměřena na získání základních poznatků z oblasti provozu a oprav vojenské letecké techniky. Kromě toho získáš nezbytný základ znalostí v oblasti organizace a řízení inženýrské letecké služby.
Po absolvování této specializace najdeš uplatnění zpravidla jako důstojník inženýrské letecké služby na leteckých základnách vzdušných sil (Čáslav, Náměšť nad Oslavou a Praha-Kbely) se zaměřením na draky a motory vojenských letadel.

Letištní a technické zabezpečení

pvo.jpg, 32kB

Letištní technické zabezpečení je založeno na strojním základu. Předmětem studia je letištní zabezpečení, letecké technické a provozní zabezpečení a logistická podpora létání. Budeš studovat únosnost runway, zabezpečení provozu letiště a biologickou ochranu letiště. Získáš znalosti civilních leteckých předpisů a norem Mezinárodní organizace pro civilní letectví pro zabezpečení provozu letiště.
Absolventi této specializace zastávají funkce velitele čety na leteckých základnách vzdušných sil Armády ČR (Čáslav, Náměšť nad Oslavou a Praha-Kbely).

Řídící letového provozu

pvo.jpg, 32kB

Řízení letového provozu má strojní základ, který je rozšířen o vybrané oblasti elektrotechniky. Naučíš se zajišťovat přiblížení a přistání letadel na runway, budeš využívat informací letové informační služby při komunikaci s pilotem. Uvidíš funkční bloky vzdušného prostoru a budeš rozhodovat o bezpečném přiblížení k letišti. Budeš schopen samostatně řešit a analyzovat problémy v řízení jednotek letectva na stupni letka nebo štábu letecké základny vzdušných sil. Získáš průkaz způsobilosti řídícího letového provozu.
Zahájíš kariéru na leteckých základnách vzdušných sil Armády ČR v Čáslavi, Náměšti nad Oslavou a Praze-Kbely. Získání praxe Ti umožní rozvíjet kariéru na mezinárodních pracovištích v rámci Severoatlantické aliance. Pravidelně se budeš účastnit mezinárodních cvičení na území České republiky nebo v zahraničí.

Vojenský pilot

pvo.jpg, 32kB

Specializace vojenský pilot má strojní základ, který umožňuje získat znalosti konstrukce letadel, provozu a využívání letadel, letecké navigace, letecké střelby a bombardování, nebo plánování a provedení letu. Znalosti strojního základu rozšíříš o vědomosti z oblasti elektrotechniky. V odborných předmětech získáš znalosti z předpisů a norem potřebných pro létání. V průběhu studia absolvuješ seskoky padákem a praktický letecký výcvik na letounu Zlínu.
Budeš zařazen na místo pilota leteckých základen vzdušných sil Armády ČR v Čáslavi, Náměšti nad Oslavou a Praze-Kbely.

Zbraně a munice

pvo.jpg, 32kB

Specializace zbraně a munice má strojní základ a budeš vzdělán ve třech oblastech – konstrukce zbraní, munice a balistiky a optických přístrojů zbraní. Skladba a rozsah předmětů pokrývá široké spektrum problematiky konstrukce, provozu a používaní zbraní, munice a optických přístrojů zbraní a systémů řízení palby.
Po studiu budeš zastávat funkci velitele čety v rámci vojenských útvarů Armády ČR, kde budeš zabezpečovat provoz a opravy zbraní, optických přístrojů – zaměřovačů a doplňování munice.

Ženijní konstrukce

pvo.jpg, 32kB

Francouzské slovo „genie“, ze kterého pochází slovo ženijní, znamená „vlohu, schopnost vytvořit něco originálního, velkého.“ Pokud chceš tvořivě myslet a podporovat svojí prací ostatní druhy vojsk, zachraňovat životy vojáků i civilistů, stavět mosty, silnice a letiště, které spojují svět, pokud chceš být zároveň schopen ničit stavby, abys zamezil postup protivníka, staň se ženistou a přijď studovat na katedru ženijních technologií. Naučíš se pracovat v programech CAD.
Získáš na základě praktického výcviku „Osvědčení pro stavbu mostních provizorií“ a „Osvědčení k řízení trhacích prací velkého rozsahu.“ Tyto osvědčení je možné získat pouze studiem ženijní specializace. Absolvent zpravidla zastává pozici velitele čety v rámci ženijní odbornosti u vojenských útvarů Armády ČR.

Studijní program Kybernetická bezpečnost

Vojenské prezenční studium, souvislý magisterský program

 

Kybernetická bezpečnost

spojovaci.jpg, 32kB

Získáš znalosti programování, vývoje informačních systémů, počítačových sítí, analýzy informačních zdrojů, zpracování velkých dat, kybernetické bezpečnosti, malware, botnetových sítí, bezpečnosti operačních systémů, síťové bezpečnosti a legislativy.
Absolvent může zastávat funkci specializovaného odborného pracovníka pro oblast kybernetické bezpečnosti v rámci Armády ČR. Uplatnění najde v rámci Velitelství kybernetických sil a informačních operací a Vojenského zpravodajství.

Přijď se na nás podívat!

Přijď za námi do Brna na některý z Dnů otevřených dveří, které pořádáme společně s Fakultou vojenského leadershipu. Za normálních okolností probíhají v Brně v kasárnách Šumavská. A můžeš si tam rovnou podat přihlášku ke studiu a nechat se objednat do vojenské nemocnice na zdravotní prohlídku! Sleduj však naše webové stránky, kam dáváme aktuální informace o prezenčním konání Dnů otevřených dveří ve vztahu k pandemické situaci!

Termíny Dnů otevřených dveří

7. listopadu 2020 (online forma)

3. prosince 2020 (online forma)

14. ledna 2021 (pravděpodobně online forma – sledujte náš web)

4. března 2021

Kde nás najdeš?

insta.png  fb.png, 9,5kB  tw.png, 4,7kB  gplus.png, 16kB  yt.png, 9,2kB

Fakulta vojenských technologií

Kounicova 65

662 10 Brno

Oddělení marketingu

tel.: 973 443 448

E-mail: jdunaunob@unob.cz

© 2017 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno